DYPLOM OKOLICZNOŚCIOWY "DNI KIELC 2006"

Award Manager Oddziału Świętokrzyskiego PZK informuje, że Oddział działając pod patronatem Urzędu Miasta Kielce ustanawia dyplom okolicznościowy "Dni Kielc 2006". Celem wydania dyplomu jest popularyzacja miasta i wyróżnienie radioamatorów z kraju i zagranicy za promocję miasta Kielce w kontaktach radiowych w okresie czerwiec - sierpień 2006 r., zwłaszcza w czasie obchodów Święta Kielc odbywającego się w dniach 24-25.06.2006 r. Z tej okazji Świętokrzyski Klub Krótkofalarski SP7PKI będzie pracować jako stacja okolicznościowa SN0DK.

Warunki uzyskania dyplomu:
Dyplom dostępny jest dla nadawców indywidualnych, stacji klubowych i nasłuchowców - polskich i zagranicznych - w 3 klasach, za zdobycie odpowiednio 50, 75 lub 100 punktów (25, 35 lub 45 punktów dla stacji zagranicznych). Zalicza się łączności bezpośrednie przeprowadzane na KF i UKF oraz przez przemienniki.

Nadawca który uzyska największą ilość punktów otrzyma dodatkowo nagrodę książkową.

Punktacja za łączności:
Stacja SN0DK (obowiązkowa) - 25 pkt.
Stacje nadające z Kielc - KF 10 pkt, UKF direct 5 pkt., przez przemiennik - 2 pkt.
W dniu 24 lub 25.06.2006 dopuszcza się powtórzenie łączności ze stacjami z którymi przeprowadzono QSO w dniach 1-23.06.2006 (nie dotyczy SN0DK).

Zgłoszenia:
Zgłoszenia o wydanie dyplomu należy przysyłać do 30 września 2006 na adres Award Managera Świętokrzyskiego Oddziału PZK (lub e-mail). Do zgłoszenia należy dołączyć wyciąg z dziennika stacyjnego i oświadczenie, że łączności były przeprowadzone zgodnie z regulaminem i posiadanymi uprawnieniami.

Koszt dyplomu:
Pokrywa Urząd Miasta Kielce


######################    E N G L I S H     V E R S I O N    ########################


THE SPECIAL EVENT AWARD "THE DAYS OF KIELCE 2006" - rules for foreigners

"THE DAYS OF KIELCE 2006" award is issued by "Świętokrzyski" field division of PZK under the patronage of Kielce City Office. The aim of this award is the popularization of Kielce and grant an award to amateur radio operators and listeners for the promotion of Kielce in radio contacts on June - August 2006 period. In this time Świętokrzyski Radio Club Station SP7PKI will be working as a Special Event Station SN0DK.

Rules:
The award is available to all amateur radio operators and listeners - Polish and foreign ones - in 3 classes, for getting 50, 75 or 100 points (25, 35 or 45 points for foreign stations). The rule contains QSOs/SWLs made at all amateur HF or UKF bands, direct or via repeaters.

For the operator who gets the best final score - extra book.

Points:
QSO with SN0DK special event station (obligatory) - 25 points QSO with individual or club station from QTH Kielce - KF 10 points, UKF direct 5 points, via repeater - 2 points. On 24 or 25.06.2006 days QSO with the same station, who has already done on 1-23.06.2006 days, is allowed (except SN0DK).

Orders:
Orders (loggs) with money (IRC) should be send to the Award Manager address until 30 Sep. 2006.

Costs:
Payment for sending the award are 2 IRC or equivalent in USD or Euro.

Award Manager address:
Artur Janaszek
PO BOX 1173, 25-113 Kielce 3
POLAND
e-mail: sp7xap@gmail.com

Web site with the rules: www.sn0dk.qrz.pl



PROJEKT KARTY QSL (strony 4 z 4)